ماجرا به نوروز امسال باز می گردد که می خواستم بلاگ شخصی خودم را طراحی کنم. اما فقط توانستم اسکچ های اولیه رو بکشم! روزها گذشت و سر انجام در شهریور امسال تصمیم گرفتم این کار را عملی کنم. کار را شروع کردیم. در ابتدا کمی شک داشتم که به سبک متریال دیزاین بلاگ رو […]